AVÍS LEGAL

Aquest lloc web i tots els seus continguts, incloent-hi els textos, imatges, so i qualsevol altre material, són propietat de l'Ajuntament de la Granadella o d'algun organisme que hi estigui vinculat, o de tercers que hagin autoritzat l'ús d'aquests continguts al Festival de la Granadella.

Tots els drets estan reservats.
Tot accés a aquest lloc web resta subjecte a les condicions següents:
• Només està autoritzat l'ús personal no comercial. No està permesa la modificació del web ni dels seus continguts.
• L'administració del Festival de la Granadella no és responsable de la informació que es pot obtenir a través d'enllaços a sistemes externs que no siguin dependents d'aquest web.
• El Festival de la Granadella no garanteix que el web i el servidor estiguin lliures de virus i no es fa responsable dels danys causats per l'accés al web o per la impossibilitat d'accedir-hi.
• En cap cas les galetes o altres mitjans de naturalesa anàloga que es puguin utilitzar serviran per emmagatzemar informació que permeti identificar la persona física usuària del web.


POLÍTICA DE PRIVACITAT

1. Protecció i tractament de dades de caràcter personal
L'Ajuntament de la Granadella, titular del domini d'aquest web, es compromet a respectar la legislació vigent de protecció i confidencialitat en el tractament de dades de caràcter personal, d'acord amb el que disposa la Llei orgànica 15/1999, de 13 desembre, de protecció de dades de caràcter personal, i la seva normativa de desplegament.

2. Galetes
En cap cas les galetes (cookies) o altres mitjans de naturalesa anàloga s'utilitzen per emmagatzemar informació que permeti identificar la persona física usuària del web.

3. Protecció de dades personals incloses en els formularis
D'acord amb el que estableix la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, les dades personals que faciliteu en el formulari de demandes del web seran objecte de tractament amb l'exclusiva finalitat de gestionar les peticions, observacions i suggerències rebudes.

4. Cessió de dades de caràcter personal
El Festival de la Granadella es compromet a no comunicar les dades de caràcter personal subministrades per la persona interessada per cap mitjà i a no vendre, ni llogar, ni cedir les dades personals dels usuaris dels formularis a cap empresa o entitat pública o privada sense el consentiment del titular de les dades. En tot cas, les dades personals només seran cedides als òrgans judicials i a autoritats administratives si una llei ho estableix preceptivament.

5. Seguretat de les dades de caràcter personal
Les dades de caràcter personal seran tractades amb el grau de protecció legalment requerit, segons el Reial decret 994/1999, d'11 de juny, i es prendran les mesures de seguretat necessàries per evitar-ne el mal ús, l'alteració, la pèrdua, el tractament o l'accés no autoritzat i la sostracció per part de tercers, els quals les poden utilitzar per a finalitats fraudulentes o diferents d'aquelles per a les quals han estat sol·licitades a l'usuari.

6. Drets de les persones interessades
Si la persona interessada vol qualsevol aclariment sobre la confidencialitat o el tractament que reben les seves dades, o bé si desitja exercir algun dels drets d'informació, oposició, accés, rectificació i cancel·lació que legalment li corresponen (o qualsevol altre dret que cregui que la pot assistir), pot dirigir-se a l'Ajuntament de la Granadella, a l'adreça electrònica: info@lagranadella.cat